შესაბამისობის დეკლარაცია

 შესაბამისობის დეკლარაცია  დანართი N1
ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის
ან/და ლიცენზიის მფლობელის/
ავტორიზებული პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები
სააქციო საზოგადოება „აი თი დი სი“ ,
რეგისტრირებული  05/05/2011, მარეგისტრირებელი
ორგანო საჯარო რეესტრი,   საიდენტიფიკაციო კოდი 404399664
სამაუწყებლო ლიცენზი(ებ)ის/ ავტორიზაციის ნომერი
(ივსება მხოლოდ ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის მიერ)
№B116
მონაცემები ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის
მსურველის ან/და ლიცენზიის მფლობელის/
ავტორიზებული პირის ხელმძღვანელი თანამდებობის
პირებისა და ორგანოების შესახებ
დირექტორი მამუკა მონავარდისაშვილი,
სამეთვალყურეო საბჭო:
1. მამუკა მონავარდისაშვილი (პირადი #01009010464)
თავმჯდომარე
2. გიორგი გარსევანიშვილი (პირადი #01017007459) -- წევრი
3. გურამ ხუნდაძე
(პირადი #01017023952) -- წევრი
ვადასტურებ ხელმოწერითა და ამ დეკლარაციის მე-5
პუნქტის მონაცემებით, რომ ლიცენზიის
მაძიებელი/ავტორიზაციის მსურველი
პირი, ან/და ლიცენზიის მფლობელი/ავტორიზებული
პირი ან მისი ბენეფიციარი მესაკუთრეები არ არიან:

ა) ადმინისტრაციული ორგანო;
ბ) ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი, სხვა საჯარო მოხელე;
გ) ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიული პირი;
დ) პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირი;
ე) ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული იურიდიული პირი;
ვ) იურიდიული პირი, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

 უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი
ინფორმაცია ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის
მსურველის,ან/და ლიცენზიის მფლობელის/
ავტორიზებული პირის ბენეფიციარიმესაკუთრეების
საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა და მათ
საკუთრებაში არსებული წილების თაობაზე.
მამუკა მონავარდისაშვილი (პირადი #01009010464) - 35%;
გიორგი გარსევანიშვილი (პირადი #01017007459) - 35%;
გურამ ხუნდაძე (პირადი #01017023952) - 20%; აიპ საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი (ს/კ 204426282) - 10%
ძიება საიტზე
 
 
ITDC ჩემი ინტერნეტში არსებობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია 2003 წლიდან. ვერც ერთი ვერ შეედრება მათ პროფესიონალიზმს. ჩვენ უზარმაზარი და განსაკუთრებული პროექტები გვაქვს შესრულებული და დღემდე ვერ მომიფიქრებია იდეა რომელსაც ვერ განახორციელებდნენ.

გიორგი გოშაძე
ნიუ იორკის დოჯო–შოტოკან კარატე კლუბი