შესაბამისობის დეკლარაცია

 შესაბამისობის დეკლარაცია  დანართი N1
ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის
ან/და ლიცენზიის მფლობელის/
ავტორიზებული პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები
სააქციო საზოგადოება „აი თი დი სი“ ,
რეგისტრირებული  05/05/2011, მარეგისტრირებელი
ორგანო საჯარო რეესტრი,   საიდენტიფიკაციო კოდი 404399664
სამაუწყებლო ლიცენზი(ებ)ის/ ავტორიზაციის ნომერი
(ივსება მხოლოდ ლიცენზიის მფლობელის/ავტორიზებული პირის მიერ)
№B116
მონაცემები ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის
მსურველის ან/და ლიცენზიის მფლობელის/
ავტორიზებული პირის ხელმძღვანელი თანამდებობის
პირებისა და ორგანოების შესახებ
დირექტორი მამუკა მონავარდისაშვილი,
სამეთვალყურეო საბჭო:
1. მამუკა მონავარდისაშვილი (პირადი #01009010464)
თავმჯდომარე
2. გიორგი გარსევანიშვილი (პირადი #01017007459) -- წევრი
3. გურამ ხუნდაძე
(პირადი #01017023952) -- წევრი
ვადასტურებ ხელმოწერითა და ამ დეკლარაციის მე-5
პუნქტის მონაცემებით, რომ ლიცენზიის
მაძიებელი/ავტორიზაციის მსურველი
პირი, ან/და ლიცენზიის მფლობელი/ავტორიზებული
პირი ან მისი ბენეფიციარი მესაკუთრეები არ არიან:

ა) ადმინისტრაციული ორგანო;
ბ) ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი, სხვა საჯარო მოხელე;
გ) ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიული პირი;
დ) პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირი;
ე) ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული იურიდიული პირი;
ვ) იურიდიული პირი, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

 უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი
ინფორმაცია ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის
მსურველის,ან/და ლიცენზიის მფლობელის/
ავტორიზებული პირის ბენეფიციარიმესაკუთრეების
საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა და მათ
საკუთრებაში არსებული წილების თაობაზე.
მამუკა მონავარდისაშვილი (პირადი #01009010464) - 35%;
გიორგი გარსევანიშვილი (პირადი #01017007459) - 35%;
გურამ ხუნდაძე (პირადი #01017023952) - 20%; აიპ საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი (ს/კ 204426282) - 10%
ძიება საიტზე
 
 
მე კმაყოფილი ვარ მომსახურებით და სამართავი პანელით.

ლაშა გოდუაძე
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია